Materská škola v Podhájskej je v šk. roku 2020-2021 dvojtriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov (deti po dovŕšení  dvoch  rokov veku môžu  byť  prijaté, ak sú  vytvorené vhodné  materiálne, personálne  a iné  potrebné  podmienky)  a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje možnosť poldenného pobytu pre deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. 

     Prevádzka materskej školy je od 7,00 hod. – 16,30 hod.  

     Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Prízemie tvorí vstupná hala, riaditeľňa, trieda ,,Veveričiek" (staršie deti) s príslušnými priestormi a spálňa, umyváreň, toalety, kuchyňa a jedáleň s príslušnými priestormi. Na poschodí je umiestnená trieda ,,Sovičiek" (mladšie deti) s príslušnými priestormi a spálňa sa využíva ako telocvičňa, logopedická učebňa, izolačná miestnosť, práčovňa, umyváreň, toalety a sklady. 

    Zriaďovateľom materskej školy je obec Podhájska, štatutárnym zástupcom je Mgr. Roman Ivan– starosta obce.

 

 

1.1 Personálne zabezpečenie

 

     Materská škola má 6 zamestnankýň, z toho 2 pedagogické zamestnankyne. Obe spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojho pracovného zaradenia. 

    Pedagogickí zamestnanci: riaditeľka MŠ:  Mgr. Zuzana Tóthová

                                               tr.učiteľka ,,Veveričky":   Mgr. Lenka Desátová

                                               tr. učiteľka ,,Sovičky" : Mgr.Diana Bobovnická     

                                                                    

 

Nepedagogickí zamestnanci: vedúca ŠJ : Ing. Anna Luhanová

                                             hl. kuchárka: Silvia Poláková  

                                         pom. kuchárka: Veronika Majchráková                                              

                                                 školníčka: Jana Turacová

 

 

1.2 Materiálno – technické zabezpečenie

 

     Materiálno – technické a priestorové podmienky vyhovujú potrebám edukačného procesu a kapacite materskej školy podľa platnej legislatívy. Postupne prebieha modernizácia interiérov a exteriérov na oboch zariadeniach. Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality. V materskej škole  je k dispozícii pedagogickým zamestnancom PC, tlačiareň, internet a kopírovacie zariadenie. Materská škola má zriadenú knižnicu s pedagogickou a detskou literatúrou, ktorá sa aktuálne dopĺňa a obnovuje v závislosti na financiách. Vybavenosť MŠ IT technikou je zabezpečená dvomi interaktívnymi tabuľami v obidvoch triedach. Triedy sú vybavené dostatočným množstvom učebných pomôcok a hračiek pre skupinové a individuálne hry, taktiež dbáme o dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti. Priestorové podmienky materskej školy spĺňajú hygienické normy a kapacity určené  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch. Interiér je vkusne vybavený novým detským nábytkom, kobercami , ležadlami a posteľnou bielizňou.  Rozmiestnenie nábytku rešpektuje potreby detí na dostatok priestoru na hry , ranné cvičenie aj odpočinok.

Usporiadanie triedy:

- umožňuje deťom komunikáciu pri spoločných činnostiach v hrových skupinách

- uľahčuje deťom voľný styk s okolitým svetom

- uľahčuje deťom prístup k hračkám a pomôckam

- umožňuje deťom vytvárať hrové prostredie podľa vlastného zámeru

- umožňuje deťom poznať vlastné pracovné tempo a vlastné možnosti

- umožňuje deťom ponechať vlastný výtvor v prostredí

- umožňuje deťom tvoriť podľa vlastných predstáv na základe samostatného rozhodovania sa pri výbere činnosti

- bezpečné, estetické a funkčné

- umožňuje dodržiavať vopred stanovené pravidlá deťmi a učiteľkou pri ukladaní hračiek a pri manipulácii s predmetmi, učebnými pomôckami

     Exteriérové vybavenie školského dvora postupne revitalizujeme za nové, ktoré spĺňajú štandard EÚ. Pieskovisko je pravidelne kontrolované zamestnancami regionálneho úradu verejného zdravotníctva, podľa pokynov sa prevádzková zamestnankyňa stará o ich úpravu a hygienu. Veľkú pozornosť venujeme údržbe školského areálu a starostlivosti o zeleň na školskom dvore. Budova materskej školy je zateplená a prebehla aj výmena okien a radiátorov.

 

2.2. Vlastné zameranie školy

 

     Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o environmentálne aktivity, využíva prírodné prostredie, kde je umiestnená budova MŠ a taktiež rozsiahle lesy v našej obci Podhájska, ktorá je obohatená o prírodné termálne pramene s liečivými schopnosťami. 

ŠkVP  „Hľadám, objavujem, pátram, zistil som!“ obohacuje  výchovu  a vzdelávanie  o špecifiká,  ktoré  rešpektujú  rozvojové možnosti  detí, priestorové  a materiálno - technické  podmienky  školy  realizáciou  ďalších  aktivít a projektov ,  ktoré  umožňujú  profiláciu  materskej  školy  a napĺňajú  jednotlivé  ciele  materskej školy.

 

 

Cieľ: rozvíjať u detí environmentálne cítenie, schopnosť poznávať prírodu ako organickú časť životného prostredia.

 

 

Špecifické ciele:

1. Vytvárať u detí vhodné podmienky počas roka na realizáciu čiastkových úloh.

- pozorovanie, metóda pokusu a demonštrácie v prírodovednom kútiku, experimentovanie

- do sezónnych činností zaraďovať eko hry, viesť k pochopeniu príčin a dôsledkov (na elementárnej úrovni) znečisťovanie životného prostredia.

 

2. Uskutočňovať s deťmi praktické činnosti: zbieranie prírodnín, zber orechov, hrabanie lístia, pestovanie zeleniny na školskom mini políčku, starostlivosť o rybičky, korytnačky, o vtáky v zime – kŕmenie.

- uskutočňovať s deťmi pokusy a demonštrácie: klíčenie rastlín, rast rastlín na svetle a v tme, dôkaz skupenstva vody...

- obohacovať poznatky o obehu vody v prírode, o potravinovom reťazci v živočíšnej ríši (mucha – lastovička - mačka).

 

3. Pozorovať rôznorodosť plodov v prírode, ich využitie pre zimné prikrmovanie zveri (gaštany, žalude, seno, kukurica ...).

 

4. Význam zberu liečivých rastlín a plodov, vytvoriť bylinkový záhon s liečivými bylinami, obmedzený zber ohrozených druhov – snežienka, horec, kosatec dvojfarebný, bleduľa jarná...

 

5. Poznávať známe huby – nebezpečie ohrozenia života.

 

6. Usporiadať besedu s lesníkom na tému – Zvieratká v lese, Zvieratká v zime.

 

7. Viesť deti k šetrnému zaobchádzaniu so stromami, nelámať konáre, nezrážať plody – oboznamovať ich s dôsledkami.

 

8. Upozorňovať deti na nebezpečenstvo chytať neznáme zvieratá – oboznámiť deti s pojmom besnota.

 

9. Zamerať sa na významné dni v rámci environmentálnej výchove: Deň Zeme, Svetový deň vody, Medzinárodný deň vtáctva, Mesiac lesov, Svetový deň zdravia, Deň stromov.

 

10. Zbierať a separovať odpad v okolí materskej školy.

 

11.  Organizovať v spolupráci s rodičmi jesenné a jarné upratovanie školského dvora, kompostovanie, spojené s posedením pri čaji.

 

12. Venovať sa osvetovej činnosti formou násteniek, prednášok k danej problematike (citová výchova, ekológia, prosociálna výchova).

 

13. Vzdelávanie učiteliek v oblasti environmentálnej výchovy.